1
2
3
بسم الله الرحمن الرحیم********خداوند منان را سپاس می گوییم که به حول و قوه الهی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس از سال95 تا 97در جشنواره...
بسم الله الرحمن الرحیم.با پیگیریهای مکرر سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس از طریق کمیسیون رفع موانع تولید و همچنین نمایندگان مجلس و...
بنام خداوند بخشنده مهربان******************************حضور پرثمر مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور در استان فارسدکتر رعیتی فرد به همراه گروه...