1
2
3
بسم الله الرحمن الرحیمپس از اجرای طرح های موفق کوثر و ایرانیار و همچنین طرح گردشگری حافظ ،طرحی که جای خالی آن بسیار احساس میشود و میتواند طرحی باشد...
بسم الله الرحمن الرحیممقام معظم رهبری:یکی از چیزهائی که در این استان مورد توجه است و جا دارد که بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، مسئله‌ی گردشگری است....
بسم الله الرحمن الرحیم***نام طرح:طرح« ایران یار»****مقدمه:باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری اولویت کشور را دوزمینه اقتصاد و فرهنگ میدانند و با توجه...