1
2
3
بنام خداوند بخشنده مهربان*****************کارخانه سبزی مارکت پردیس سبز در شیراز با 24 کارگر با توجه به مشکلات ناشی از ویروس کرونا دچار رکود در فروش...
بنام خدا....به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس ،پس از دستور مؤکد مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با ویروس به زعم ایشان...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،با توجه به اینکه مشکلات تعدادی از کارخانجات که عمدتا مهم، قدیمی و بزرگ می باشند در...