بازدید مسئول بسیج کارگران و کارخانجات فارس از کارخانه فرابرد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس در سال تولید،پشتیبانی و مانع زدایی ،این سازمان از کارخانه فرابرد زیرمجموعه گروه صنعتی فراسان بازدید به عمل آورد.