چندرسانه ای

ترویج فرهنگ کار و تلاش و بلندهمتی و رزق حلال در بین دانش آموزان توسط پاکبانان عزیز و زحمتکش در قالب طرح شهید برونسی

ترویج فرهنگ کار و تلاش و بلندهمتی و رزق حلال در بین دانش آموزان توسط پاکبانان عزیز و زحمتکش در قالب طرح شهید برونسی
ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید