اخبار

باحضورمسئولین شهرستان قرآنی استهبان وبسیج اصناف و کارگری شهرستان

افتتاح سردخانه 3000تنی شرکت مزرعه داتیک در استهبان

افتتاح سردخانه 3000تنی شرکت مزرعه داتیک باحضورمسئولین شهرستان قرآنی استهبان وبسیج اصناف و کارگری شهرستان
افتتاح سردخانه 3000تنی شرکت مزرعه داتیک باحضورمسئولین شهرستان قرآنی استهبان وبسیج اصناف و کارگری شهرستان
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید