اخبار

به همت حوزه بسیج کارگری شهرک صنعتی شیراز(ناحیه بقیه الله الاعظم)

حضور اکیپ انتقال خون سیاردرربین کارگران شهرک بزرگ صنعتی شیراز

حضور اکیپ انتقال خون سیاردرربین کارگران شهرک بزرگ صنعتی شیراز
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید