اخبار

حضور فرمانده حوزه مرودشت در دبیرستان و تبیین گام دوم انقلاب برای آینده سازان ایران عزیز

حضور فرمانده حوزه مرودشت در دبیرستان و تبیین گام دوم انقلاب برای آینده سازان ایران عزیز
حضور فرمانده حوزه مرودشت در دبیرستان و تبیین گام دوم انقلاب برای آینده سازان ایران عزیز
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید