اخبار

به همت حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان استهبان

مراسم نمادین ورود حضرت امام ونیزر ژه خودروئی با حضور مسئولین شهرستان قرآنی استهبان وبسیجیان اصناف وکارگری

مراسم نمادین ورود حضرت امام ونیزرژه خودروئی با حضور مسئولین شهرستان قرآنی استهبان وبسیجیان اصناف وکارگری
مراسم نمادین ورود حضرت امام ونیزرژه خودروئی با حضور مسئولین شهرستان قرآنی استهبان وبسیجیان اصناف وکارگری
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید