آلبوم عکس

برگزاری جلسه با فرماندهان حوزه ها در راستای رفع موانع تولید

بنام خداوند بخشنده مهربانجلسه ای با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس و فرماندهان حوزه ها در راستای شناسایی پتانسیلهای بالقوه استان برای تحقق هدف رونق تولید برگزار شد.در این جلسه تصمیم گرفته شد که کارخانجات و کارگاه هایی که در شرایط رکود فعلی دچار مشکل شده اند و با کمک های کوچک دوباره تولید در آنها افزایش می یابد شناسایی شوند و به کمیسیون رفع موانع تولید معرفی شوند.

اضافه کردن دیدگاه جدید