آلبوم عکس

تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین کارگران ساختمانی توسط پایگاههای کارگری شهید اولیایی و حضرت نرجس سلام الله جهرم

تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین کارگران ساختمانی توسط پایگاههای کارگری شهید اولیایی و حضرت نرجس سلام الله جهرم

اضافه کردن دیدگاه جدید