گزارش/گفتگو

دیدار با خانواده شهید صدق آمیز

توسط فرمانده حوزه امام حسن(علیه السلام)  حاج آقا زمانی و آقای فرشیدیان مسئول انجمن صنفی استادکاران بنا

اضافه کردن دیدگاه جدید